بله، شما می توانید سفارش خود را به گونه ای ثبت کنید که برای شخص دیگری ارسال گردد. برای این کار کافی است که در صفحه تسویه حساب فرم «