بله، در هنگام انجام خرید از سایت شما می توانید فرآیند خرید را کنسل کنید. چنانچه خرید شما تکمیل و هزینه آن را پرداخت کرده باشید تا پایان همان روز فرصت دارید تا با ما تماس گرفته و سفارش خود را لغو کنید و هزینه آن به حساب شما واریز می گردد. اگر در روز های بعد قصد انصراف داشته باشید، با توجه به اینکه سفارش شما ارسال گردیده است، هزینه پست و ارسال از وجه شما کسر و مابقی به حسابتان واریز می گردد.