بله، جهت ویرایش یا تغییر مشخصات کاربری خود به بخش حساب کاربری و سپس به قسمت جزئیات حساب مراجعه نمایید. در این قسمت شما می توانید هر یک از جزئیات حساب کاربری خود را تغییر داده و در نهایت گزینه ذخیره تغییرات که در پایین صفحه قرار دارد را بزنید.