خیر، با نوجه به شرایط کنونی فروشگاه امکان مراجعه حضوری محیا نمی باشد.