پس از ثبت سفارش یک پیامک یا ایمیل با مضمون ثبت شدن سفارش شما برایتان ارسال می گردد که به معنای ثبت سفارش شما می باشد.