در این موارد کافی است تا با همکاران ما ارتباط برقرار کرده و مورد پیش آمده را به آنها گزارش دهید. چنانچه هزینه سفارش از حساب شما کسر گردیده باشد توصیه می شود که مشخصات تراکنش را محفوظ نگه دارید.