در چنین شرایطی مامور پست وظیفه دارد که ظرف مدت 24 ساعت به نشانی گیرنده مراجعه و بسته را تحویل دهد. چنانچه شخص گیرنده برای مرتبه دوم نیز در محل حضور نداشت، بسته مورد نظر به دفتر پست منطقه بازگردانده و شما می توانید با درد دست داشتن کد رهگیری مرسوله و کارت شناسایی معتبر به دفتر پست مربوطه مراجعه و بسته خود را دریافت نمایید. این اقدام باید ظرف مدت دو روز کاری انجام شده در غیر اینصورت بسته برگشت می خورد.