فروشگاه بابونه سفارش های خود را فقط از طریق سرویس های پستی ارسال می نماید. بسته شما توسط مامورین پست به شما تحویل داده خواهد شد و از پذیرفتن اشخاص متفرقه و بدون کارت شناسایی خودداری فرمایید.