تمامی سفارشات فروشگاه بابونه بوسیله کارتن و لفاف بندی مطمئن ارسال می گردد. علاوه بر آن خریداران موظف هسته که سفارش خود را در حضور مامور پست باز نموده و در صورت مشاهده ایراد یا خرابی از دریافت بسته خودداری نمایند.

توجه: با توجه به قوانین درج شده در صفحه «قوانین و مقررات» چنانچه خرابی بعد از دریافت از مامور پست گزارش شود، مسئولیت آن بعهده فروشگاه بابونه نخواهد بود.