پس از ارسال سفارش، کد 20 یا 24 رقمی رهگیری مرسوله پستی توسط همکاران ما در فروشگاه بابونه برای مشتریان ارسال می گردد. مشتریان می توانند با مراجعه به سامانه رهگیری مرسوله های پستی شرکت پست و وارد کردن کد رهگیری (با اعداد لاتین) نسبت به اخرین وضعیت مرسوله خود مطلع شوند.